Labyrintti-lehden tilaajarekisterin tietosuojaseloste

1. Rekisterinpitäjä

FinFami ry
Meritullinkatu 4 B 10 00170 Helsinki
p. 050 464 2739
jaana.humalto[at]finfami.fi

2. Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa

Arto Bäckström
p. 0456428510
arto.backstrom[at]finfami.fi

3. Rekisterin nimi

Labyrintti-lehden tilaajarekisteri

4. Rekisteröidyt

FinFami ry:n jäsenyhdistysten henkilöjäsenet ja muut lehden tilanneet henkilöt.

5. Rekisterin pitämisen ja henkilötietojen käsittelyn perusteet ja käyttötarkoitus

Rekisterin pitämisen perusteena on oikeutettu etu ja sopimus.

Rekisterin perusteena on järjestön oikeutettu etu huolehtia jäsenpalvelusta ja jäsenviestinnästä sekä sopimukseen perustuva oikeus pitää yllä jäsenlehden tilaajarekisteriä lehden toimittamiseksi tilaajille.

6. Käsiteltävät henkilötiedot

Rekisteröidyistä kerätään rekisteriin nimi- ja postiosoitetiedot, rekisteröityyn liittyvän jäsenyhdistyksen tai muun taustaorganisaatio nimi sekä tieto siitä, jos rekisteröity ei halua vastaanottaa postia.

7. Säännönmukaiset tietolähteet

FinFami ry:n jäsenyhdistysten henkilöjäsenten tiedot kerätään luovutuksella jäsenyhdistysten jäsenrekistereistä. Muiden tilaajien tiedot kerätään suoraan rekisteröidyiltä itseltään.

8. Tietojen luovutus ja siirtäminen

Jäsenyhdistysten henkilöjäsenten tiedot luovutetaan lomakkeella suoraan Webropol Oy:n palvelimelle. Henkilötietoja käsitellään lisäksi Microsoftin hallinnoimissa ohjelmistoissa ja pilvipalveluissa. Nämä palvelut ovat sitoutuneet noudattamaan EU:n tietosuoja-asetusta.. Tietoja voidaan lisäksi luovuttaa kolmannelle osapuolelle Labyrintti-lehden postitusta varten.

Tietojen luovutuksia voidaan tehdä muuhun kuin tässä selosteessa mainittuun käyttöön ainoastaan rekisteröityjen suostumuksella.

Tietoja ei siirrä EU/ETA-maiden ulkopuolelle muuten kuin siinä tapauksessa, että Microsoftin palvelimet saattavat sijaita EU:n ulkopuolella.

9. Tietojen suojaus

Rekisterin käsittelyssä noudatetaan huolellisuutta ja tietojärjestelmien avulla käsiteltävät tiedot suojataan asianmukaisesti. Kun rekisteritietoja säilytetään Internet-palvelimilla, laitteiston fyysisestä ja digitaalisesta tietoturvasta huolehditaan asiaankuuluvasti. Rekisterinpitäjä huolehtii siitä, että tallennettuja tietoja sekä palvelimien käyttöoikeuksia ja muita henkilötietoja käsitellään luottamuksellisesti ja vain niiden työntekijöiden ja toimijoiden toimesta, joiden tehtävänkuvaan se kuuluu. Laitteet ja tietojen säilytyspaikat on suojattu salasanoin ja henkilökunta/toimijat ohjeistetaan asianmukaisesti.

Webropol ja Microsoft ovat sitoutuneet toteuttamaan tarvittavat tekniset, fyysiset ja organisatoriset toimenpiteet asianmukaisen tietoturvatason varmistamiseksi ja henkilötietojen suojaamiseksi asiattomalta tai laittomalta käsittelyltä sekä vahingossa tapahtuvalta häviämiseltä, tuhoutumiselta, vahingoittumiselta, muutattamiselta tai luovuttamiselta. Turvatoimien tulee aina täyttää soveltuvat tietosuojasääntelyn vaatimukset.

10. Tietojen käsittelyn kesto

Rekisteröityjen tiedot päivitetään jokaisen lehden toimittamista varten erikseen ja säilytetään niin kauan kunnes lehden tilaus jäsenetuna tai muusta syystä peruuntuu. Käsittelyn päätyttyä tiedot poistetaan rekisteristä.

11. Tietojen käsittelijät

Tietoja voivat käsitellä rekisterinpitäjän lisäksi Webropol, Microsoft sekä FinFamin jäsenyhdistykset omien jäsentensä tietojen osalta. Kaikkien käsittelijöiden kanssa on tehty tietosuojasääntelyn vaatimat sopimukset.

Saatamme lisäksi ulkoistaa henkilötietojen käsittelyn osittain jollekin muulle kolmannelle osapuolelle, jolloin takaamme sopimusjärjestelyin, että henkilötietoja käsitellään voimassa olevan tietosuojalainsäädännön mukaisesti ja muutoin asianmukaisesti.

12. Automaattinen päätöksenteko ja profilointi

Tietojen käsittely ei sisällä automaattista päätöksentekoa tai profilointia.

13. Rekisteröityjen oikeudet

Jokaisella rekisteröidyllä on tietojensa käsittelyä koskeva:

  • Tarkastusoikeus eli oikeus tarkistaa rekisteriin tallennetut henkilötiedot. Jos tiedoissa ilmenee virheellisyyksiä tai puutteita, voi rekisteröity pyytää korjaamaan tai täydentämään tiedot oikeiksi.
  • Vastustamisoikeus eli oikeus vastustaa henkilötietojensa käsittelyä, mikäli rekisteröity kokee, että henkilötietoja on käsitelty lainvastaisesti tai ilman asianmukaista oikeutta.
  • Poisto-oikeus eli oikeus pyytää poistamaan rekisteriin tallennettuja tietoja. Rekisteröidyllä on lisäksi oikeus rajoittaa tietojen käsittelyä.
  • Tiedonsiirto-oikeus eli oikeus siirtää tietojaan järjestelmästä toiseen.
  • Valitusoikeus eli oikeus tehdä valitus tietosuojavaltuutetulle, jos rekisteröity kokee, että henkilötietojen käsittelyssä on rikottu voimassa olevaa tietosuojalainsäädäntöä.

Rekisterinpitäjä voi kieltäytyä toteuttamasta vastustamista tai poistoa koskevaa pyyntöä ainoastaan laissa säädetyin perustein. Mikäli rekisterinpitäjä ei suostu rekisteröidyn vaatimuksiin, on rekisteröidyllä oikeus tehdä valitus tietosuojavaltuutetulle. Rekisteröidyllä on myös oikeus vaatia, että kiistanalaisten tietojen käsittelyä rajoitetaan siksi aikaa, kunnes asia saadaan ratkaistuksi.

14. Yhteydenotot

Jos olet FinFamin jäsenyhdistyksen henkilöjäsen ja haluat päivittää tietojasi, olethan yhteydessä omaan yhdistykseesi, jonka jäsen olet. Tiedot tulee päivittää yhdistyksen jäsenrekisteriin, josta ne luovutetaan automaattisesti Labyrintti-lehden tilaajarekisteriin.

Kaikki muut tätä selostetta ja rekisteriä koskevat yhteydenotot ja pyynnöt tulee esittää kirjallisesti tai henkilökohtaisesti kohdassa kaksi (2) nimetylle yhteyshenkilölle.

15. Muutokset tietosuojaselosteessa

Mikäli muutamme tätä selostetta, laitamme muutokset näkyville selosteeseen päivättyinä. Mikäli muutokset ovat merkittäviä, voimme informoida näistä myös muulla tavoin, kuten sähköpostitse tai laittamalla sivuillemme asiasta ilmoituksen. Suosittelemme, että käytte säännöllisesti sivuillamme ja huomioitte mahdolliset muutoksemme selosteessa.

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on LinkedInEmail to someone