Valitse sivu

Omaisjärjestötyön strategia

Omaisjärjestötyön strategia on resepti, jolla koko järjestömme rakentaa tulevaisuutta, jonka haluamme nähdä.

Omaisjärjestötyön strategia on koko järjestön yhteinen suunta toiminnalle, ja sitä hyödynnetään sekä alueellisessa että valtakunnallisessa toiminnassa. Alla näet strategian kuvaksi tiivistettynä, ja strategian tarkempi sisältö on eritelty kokonaisuudessaan tällä sivulla. Kuvauksessa on mukana mielenterveysomaisten näkökulmia, jotka valottavat, miltä strategia voi tuntua käytännössä.

FinFamin toiminnan tarkoitus

FinFami on mielenterveysomaisten järjestö, jonka tarkoituksena on edistää ihmisten hyvinvointia ja pärjäämistä silloin, kun lähipiirissä ilmenee psyykkisiä sairauksia tai mielenterveyden ongelmia. 

Strategiakuva

Strategiakuva eli visuaalinen tiivistys strategian sisällöstä.

Visio: Kun yksi toipuu, monen elämä helpottuu

Visio kuvaa sitä tulevaisuuden tilaa, johon toimintamme viime kädessä tähtää. Vision tärkein tehtävä on asettaa yhteinen suunta koko toiminnalle.

Kun yksi sairastuu, monen maailma muuttuu. Jokaisella omaisella on mahdollisuus hyvään elämään läheisen sairaudesta huolimatta. Tulevaisuudessa läheissuhteet ja perheet ovat mielen hyvinvoinnin tärkein lähde sekä omaisten, toipujien että yhteiskunnan näkökulmasta. Mielenterveysomaiset nähdään itsenäisinä tuen tarvitsijoina ja mielenterveyden edistämisen voimavarana. Heidän tarpeensa ja oikeutensa rakentaa omaa merkityksellistä elämäänsä tunnistetaan ja tunnustetaan laajasti yhteiskunnassa. Toivo antaa näköaloja tulevaisuuteen.

Strategiset tavoitteet

Strategiset tavoitteet ovat vision kanssa linjassa olevia pitkän aikavälin linjoja, jotka määrittävät toiminnan painopisteet.

Piirroskuva eri ikäisistä ihmishahmoista rinnakkain.

Mielenterveysomaisten toimintakyky on turvattu

Mielenterveysomaisten hyvinvointi pohjautuu omiin voimavaroihin ja positiiviseen mielenterveyteen. Kaikilla on mahdollisuus vaalia hyvinvointiaan myös silloin, kun läheinen sairastaa psyykkisesti. Koko perheen hyvinvointi tukee omaisen jaksamista. Omasta hyvinvoinnistaan huolta pitävä omainen jaksaa vastaavasti olla paremmin myös läheistensä tukena

Piirroskuva terveydenhuoltoon liittyvästä rakennuksesta.

Perhelähtöisyys toteutuu mielenterveyden hoidossa ja muissa palveluissa

Perheet tunnustetaan mielenterveystyön perusyksiköksi ja läheissuhteiden merkitys keskeiseksi osaksi mielen sairauksista toipumista. Perheiden tarpeisiin vastataan kokonaisvaltaisesti ja perheenjäsenten yksilölliset tarpeet tulevat huomioiduksi.

Piirroskuva mieshahmosta kastelemassa kukkia.

Mielenterveysomaisten yhdenvertainen osallisuus yhteiskunnassa toteutuu

Kenenkään ei tarvitse kokea jäävänsä yksin. Jokaisella on valtaa vaikuttaa omiin ja perheidensä asioihin sekä yhteiskunnalliseen asemaansa. Mielen sairauksiin liittyvä stigma ei enää estä perheitä kokemasta itseään täysivaltaiseksi ja arvostetuiksi kansalaisiksi.

Lapseni sairastui 5 vuotta sitten, mikä oli minulle silloin suuri järkytys. Jos jotain terveisiä voisin lähettää silloiselle itselleni, niin haluaisin vain sanoa, että kaikki muuttuu paremmaksi ja että elämäsi tulee olemaan hyvää. Sitä oli silloin vaikea nähdä. Nyt tiedän, että minulla ja lapsellani on yhtä hyvät mahdollisuudet rakentaa hyvää elämää kuin muillakin. Tiedän, etten jää yksin haasteiden kanssa ja tulevaisuutemme näyttää valoisalta.

Sairastuneen lapsen vanhempi

Menestystekijät

Menestystekijät ovat tapoja, joilla rakennamme tien kohti päämääriämme ja tavoitteitamme. Ne pohjautuvat järjestömme kulttuuriin ja muodostavat yhdessä kokonaisuuden, jolla vastaamme nykytilan ja tulevaisuuden toimintaympäristön haasteisiin.

Piirroskuva erilaisista ihmisistä lyömässä kätensä yhteen.

Kansalaisjärjestölähtöisyys vahvistaa omaisten toimijuutta

Omaisten oma toimijuus ja vapaaehtoistoiminta ovat toimintamme kivijalka ja vertaistuki tärkein voimavaramme. Järjestömme on omaisten kanava oman elämänsä, vertaistensa ja koko yhteiskunnan tukemiseen ja muuttamiseen paremmaksi.

Piirroskuva, jossa mies- ja naishahmot ideoivat yhdessä.

Tiedolla johtaminen vahvistaa vaikuttavuutta

Tiedämme, mikä on tehokasta ja vaikuttavaa, joten osaamme keskittää voimamme niihin asioihin. Tiedon avulla uudistumme, tartumme uusiin mahdollisuuksiin ja luomme itse haluamaamme tulevaisuutta.

Kaksi piirroshahmoa ajaa tandempyörällä.

Sisäinen yhteistyö vahvistaa positiivista synergiaa

FinFami koostuu erilaisista yhdistyksistä ja toimijoista, mutta yhdessä muodostamme kokonaisuuden, joka on enemmän kuin osiensa summa. Yhdessä tekemällä saamme aikaan laajempaa, tehokkaampaa ja vaikuttavampaa toimintaa.

Ekosysteemiä kuvaava piirroskuva, jossa koulurakennus, äiti lapsensa kanssa ja muita henkilöitä kytkeytyvät toisiinsa.

Ekosysteemien rakentaminen vahvistaa omaisten ja perheiden tukea

Ekosysteemillä tarkoitamme mielenterveysomaisten ja heidän läheistensä elämän tueksi rakentunutta verkostomaista kokonaisuutta, joka koostuu erilaisista palveluista, tuotteista sekä toiminta- ja osallistumismahdollisuuksista. Olemme avainasemassa, kun yhteiskuntaa muutetaan omais- ja perhelähtöisempään suuntaan, mutta emme kuitenkaan saa muutosta aikaiseksi yksin. Siksi luomme yhteistoimintaa ja verkostoja, jotka saumattomasti luovat kokonaisuutta, jossa mielenterveysomaisille ja -perheille on tarjolla jokaisen elämäntilanteeseen sopivaa tukea ja mahdollisuuksia.

Halusin osaltani vaikuttaa siihen, ettei kenenkään tarvitsisi tulevaisuudessa kulkea elämässään niin raskasta polkua kuin itse jouduin lapsesta saakka kulkemaan. FinFamin kautta sain mahdollisuuden vaikuttaa sekä paikallisesti että valtakunnallisesti yhteiskuntaan ja vertaisteni elämään. Olen niin tyytyväinen, että toiminta on tuottanut tulosta ja kaikilla lapsilla on nyt mahdollisuus elää lapsuuttaan ilman aikuisen taakkaa.

Sairastuneen vanhemman lapsi

Järjestökulttuuri

Järjestökulttuuri kertoo, minkälaisia toimijoita olemme ja minkälaisia haluamme yhdessä olla. Kulttuuri on perusta, jolle kaikki toimintamme – myös strategiamme – rakentuu. Oma kulttuurimme tekee meistä ainutlaatuisia.

Arvot

Kunnioitus

Kunnioitamme toisiamme yksilöinä ja yhdistyksinä. Toimimme oikeudenmukaisesti.

Luottamus

Rakennamme luottamusta sekä järjestön toiminnassa että yhteiskunnassa. Olemme hyviä kumppaneita.

Lämpö

Toimimme inhimillisesti ja olemme läsnä. Välitämme hyvinvointia. Omaisjärjestötyö voimaannuttaa.

Uskallus

Omaisjärjestötyössä toteutuu luovuus ja innovatiivisuus. Tuomme rohkeasti esiin
mielenterveysomaisten näkökulmia ja tuemme omaisia olemaan avoimia.

Perhe- ja omaislähtöinen kohtaaminen

Se, mikä FinFamin erityisesti erottaa muista, on kykymme ja tapamme kohdata heitä, joiden lähipiirissä on psyykkisesti sairastuneita ihmisiä. Tunnistamme omaisten tarpeen huolehtia samanaikaisesti itsestään ja läheisistään ja olemme kiinnostuneet koko perheen hyvinvoinnista. Kohtaamme rinnakkain, samalla viivalla. FinFami on paikka, jonka jokainen omainen voi kokea omakseen.

Toipumisorientaatio ja positiivinen mielenterveys

Toipumisorientaatio on toimintamme viitekehys, jossa painottuvat voimavarat, osallisuus, toivo, merkityksellisyys ja positiivinen mielenterveys. Ajattelumme perustuu näihin tulokulmiin. Kun läheinen sairastuu psyykkisesti, myös omainen tarvitsee oman toipumisprosessinsa, oman polkunsa toipumiseen ja identiteetin vahvistumiseen.

Lue lisää toipumisorientaatiosta omaistoiminnassa.

FinFami oli ensimmäinen paikka, jossa sain pitkään aikaan kokea itseni arvokkaaksi. FinFami tarjosi lämminhenkisen yhteisön, joka auttoi minua löytämään elämänjanoni uudestaan raskaasta elämäntilanteesta huolimatta. Nyt uskallan olla avoimempi ja luottaa siihen, että tulevaisuus tuo minulla ja perheellemme hyvää tullessaan. 

Sairastuneen puoliso

Pin It on Pinterest