Valitse sivu

Tietosuojaseloste

Osallistujarekisterin tietosuojaseloste

1. Rekisterinpitäjä

FinFami ry
Meritullinkatu 4 B 10, 00170 Helsinki
p. 050 464 2739
[email protected]

2. Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa

Jan-Eerik Leppänen
p. 0456428510
[email protected]

3. Rekisterin nimi

FinFami ry:n osallistujarekisteri

4. Rekisteröidyt

Rekisteröityjä ovat FinFamin tapahtumiin ja toimintaan ilmoittautuvat ja osallistuvat henkilöt.

5. Rekisterin pitämisen ja henkilötietojen käsittelyn perusteet ja käyttötarkoitus

Henkilötietojen käsittelyn perusteita ovat tässä rekisterissä oikeutettu etu, sopimus, lakiin perustuvat velvoitteet sekä rekisteröidyn antama suostumus.

Oikeutettu etu ja sopimus syntyvät tilanteissa, joissa rekisteröity ilmoittautuu tai osallistuu toimintaan tai tapahtumaan. Lakiin perustuva velvoite on kirjanpitolain mukainen henkilötietojen käsittely laskutusasioissa sekä matka- ja kulukorvausasioissa.

Rekisteröityjen terveydentilan tai muiden arkaluontoisten tietojen kerääminen ja muu käsittely tehdään ainoastaan rekisteröityjen suostumuksella erikseen määriteltyä tarkoitusta varten. Myös otettujen valokuvien julkaiseminen tehdään vain rekisteröityjen suostumuksella. Alaikäisiä rekisteröityjä koskevien henkilötietojoen kohdalla suostumus hankitaan myös heidän huoltajiltaan silloin, kun laki sitä edellyttää.

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus on huolehtia tarvittavasta yhteydenpidosta osallistujiin; toiminnan ja tapahtumien suunnittelusta, organisoinnista, toteutuksesta ja kehittämisestä; palautteiden keräämisestä; toimintaan ja tapahtumiin liittyvästä tiedottamisesta sekä laskutuksesta ja muusta maksuliikenteestä.

6. Käsiteltävät henkilötiedot

Käsiteltäviä tietoja ovat rekisteröidyn nimi, ikä, puhelinnumero, sähköpostiosoite, postiosoite, laskutustiedot, valokuva, kuvauslupa, tehtävänimike, taustayhdistys, taustamaa, kotipaikka, kielitaito, huoltajan nimi- ja yhteystiedot tiedot, tiedot osallistumisesta FinFamin toimintaan ja tapahtumiin sekä osallistumisen syy ja mistä rekisteröity on saanut tiedon toiminnasta.

Matka- ja kulukorvauksia sekä muuta maksuliikennettä varten voidaan kerätä edellä mainittujen tietojen lisäksi henkilötunnus ja pankkitilin tiedot.

Toiminnassa ja tapahtumissa kerätään myös rekisteröityjen suostumuksella sellaisia elämäntilanteeseen ja terveydentilaan liittyviä henkilötietoja, jotka rekisteröity on itse nähnyt tarpeelliseksi antaa (esimerkiksi allergia- ja ruokavaliotiedot sekä tieto avustajan tarpeesta).

7. Säännönmukaiset tietolähteet

Kaikki tiedot kerätään suoraan rekisteröidyiltä itseltään.

8. Tietojen luovutus ja siirtäminen

Voimme luovuttaa henkilötietoja vain tässä selosteessa mainittuihin käyttötarkoituksiin toimintamme ja tapahtumiemme yhteistyökumppaneille. Muissa tapauksissa voimme luovuttaa tietoja kolmansille osapuolille, mikäli rekisteröity on antanut siihen suostumuksensa.

Tietoja ei luovuteta EU:n ulkopuolelle.

9. Tietojen suojaus

Rekisterin käsittelyssä noudatetaan huolellisuutta ja käsiteltävät tiedot suojataan asianmukaisesti. Huolehdimme siitä, että tallennettuja tietoja sekä palvelimien käyttöoikeuksia ja muita henkilötietoja käsitellään luottamuksellisesti, ja kaikkia henkilötietojen käsittelijöitä sitoo salassapitovelvollisuus.

Käytämme seuraavia suojatoimia henkilötietojen käsittelyn turvallisuuden varmistamiseksi:

 • Digitaaliseen aineistoon pääsy edellyttää henkilökohtaisen käyttäjätunnuksen ja salasanan syöttämistä. Järjestelmät on myös suojattu palomuurein ja muiden teknisten keinojen avulla.
 • Järjestelmään tallennettuihin rekisterin sisältämiin tietoihin pääsevät ja niitä ovat oikeutettuja käyttämään vain tietyt, ennalta määritellyt rekisterinpitäjän työntekijät.
 • Henkilötietojen käsittelyyn oikeutettu henkilökunta on ohjeistettu toimimaan oikein tietosuoja-asioissa.
 • Manuaalinen aineisto säilytetään lukituissa kaapeissa suojattuna kaikenlaiselta tuhoutumiselta.
 • Digitaalisesta aineistosta otetaan säännöllisesti varmuuskopiot.

10. Tietojen käsittelyn kesto

Osallistujien yhteystietoja säilytetään sen ajan, jonka tapahtumaan tai toimintaan liittyvä jälkiselvittely ja arviointi vaativat, kuitenkin korkeintaan kaksi vuotta tapahtuman tai toiminnan päättymisestä. Muita henkilötietoja säilytetään vain sen ajan kuin toiminta tai tapahtuma kestää. Poikkeuksia ovat laskutukseen, osallistujalistoihin sekä matka- ja kulukorvausasioihin liittyvät tiedot, jotka säilytetään kirjanpitolain mukaisesti 6 vuotta.

11. Tietojen käsittelijät

Tietojen käsittelijöitä ovat FinFami ry:n työntekijät. Tietoja käsitellään lisäksi Microsoftin sekä Webropol Oy:n ohjelmistoissa ja palvelimilla. Microsoftin palvelimet saattavat sijaita myös EU:n ulkopuolella. Matka- ja kululaskujen osalta tietoja välitetään myös tilitoimistomme käsiteltäväksi. Kaikki käsittelijät ovat sitoutuneet käyttäjäehdoissaan noudattamaan EU:n tietosuojasääntelyn määräyksiä.

Saatamme lisäksi ulkoistaa henkilötietojen käsittelyn osittain jollekin muulle kolmannelle osapuolelle, jolloin takaamme sopimusjärjestelyin, että henkilötietoja käsitellään voimassa olevan tietosuojalainsäädännön ja määräystemme mukaisesti sekä muutoin asianmukaisesti.

12. Automaattinen päätöksenteko ja profilointi

Henkilötietojen käsittely ei sisällä profilointia tai automaattista päätöksentekoa.

13. Rekisteröityjen oikeudet

Jokaisella rekisteröidyllä on tietojensa käsittelyä koskeva

 • Tarkastusoikeus eli oikeus tarkistaa rekisteriin tallennetut henkilötiedot. Jos tiedoissa ilmenee virheellisyyksiä tai puutteita, voi rekisteröity pyytää korjaamaan tai täydentämään tiedot oikeiksi.
 • Vastustamisoikeus eli oikeus vastustaa henkilötietojensa käsittelyä, mikäli rekisteröity kokee, että henkilötietoja on käsitelty lainvastaisesti tai ilman asianmukaista oikeutta.
 • Poisto-oikeus eli oikeus pyytää poistamaan rekisteriin tallennettuja tietoja. Rekisteröidyllä on lisäksi oikeus rajoittaa tietojen käsittelyä.
 • Tiedonsiirto-oikeus eli oikeus siirtää tietojaan järjestelmästä toiseen.
 • Valitusoikeus eli oikeus tehdä valitus tietosuojavaltuutetulle, jos rekisteröity kokee, että henkilötietojen käsittelyssä on rikottu voimassa olevaa tietosuojalainsäädäntöä.

Rekisterinpitäjä voi kieltäytyä toteuttamasta vastustamista tai poistoa koskevaa pyyntöä ainoastaan laissa säädetyin perustein. Mikäli rekisterinpitäjä ei suostu rekisteröidyn vaatimuksiin, on rekisteröidyllä oikeus tehdä valitus tietosuojavaltuutetulle. Rekisteröidyllä on myös oikeus vaatia, että kiistanalaisten tietojen käsittelyä rajoitetaan siksi aikaa, kunnes asia saadaan ratkaistuksi.

14. Yhteydenotot

Kaikki tätä selostetta ja rekisteriä koskevat yhteydenotot ja tietopyynnöt tulee esittää kirjallisesti ja henkilökohtaisesti kohdassa kaksi (2) nimetylle yhteyshenkilölle. Voimme luovuttaa rekisteristä henkilötietoja ainoastaan rekisteröidyille, joiden henkilöllisyydestä voimme varmistua.

15. Muutokset tietosuojaselosteessa

Mikäli muutamme tätä selostetta, laitamme muutokset näkyville selosteeseen päivättyinä. Mikäli muutokset ovat merkittäviä, voimme informoida näistä myös muulla tavoin, kuten sähköpostitse tai laittamalla sivuillemme asiasta ilmoituksen. Suosittelemme, että käytte säännöllisesti sivuillamme ja huomioitte mahdolliset muutoksemme selosteessa.

Vapaaehtois- ja luottamushenkilörekisterin tietosuojaseloste

1. Rekisterinpitäjä

FinFami ry
Meritullinkatu 4 B 10, 00170 Helsinki
p. 050 464 2739
[email protected]

2. Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa

Jan-Eerik Leppänen
p. 0456428510
[email protected]

3. Rekisterin nimi

FinFami ry:n vapaaehtois- ja luottamushenkilörekisteri

4. Rekisteröidyt

Rekisteröityjä ovat FinFamissa toimivat vapaaehtoiset sekä FinFami ry:n hallitukseen ja muihin tehtäviin valitut luottamushenkilöt.

5. Rekisterin pitämisen ja henkilötietojen käsittelyn perusteet ja käyttötarkoitus

Henkilötietojen käsittelyn perusteita ovat tässä rekisterissä oikeutettu etu, sopimus, lakiin perustuvat velvoitteet sekä rekisteröidyn antama suostumus.

Oikeutettu etu ja sopimus syntyvät tilanteissa, joissa rekisteröity ilmoittautuu ja sitoutuu mukaan vapaaehtoistoimintaan tai tulee valituksi johonkin luottamustehtävään. Lakiin perustuva velvoite on kirjanpitolain mukainen henkilötietojen käsittely matka- ja kulukorvausasioissa.

Rekisteröityjen terveydentilan tai muiden arkaluontoisten tietojen kerääminen ja muu käsittely tehdään ainoastaan rekisteröityjen suostumuksella erikseen sovittavaa tarkoitusta varten. Myös otettujen valokuvien julkaiseminen tehdään vain rekisteröityjen suostumuksella.

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus on huolehtia tarvittavasta yhteydenpidosta; vapaaehtoistoiminnan suunnittelusta, organisoinnista, toteutuksesta ja kehittämisestä; yhdistyksen hallinnosta sekä vapaaehtois- ja luottamustoimiin liittyvästä tiedottamisesta ja maksuliikenteestä.

6. Käsiteltävät henkilötiedot

Käsiteltäviä tietoja ovat rekisteröidyn nimi, puhelinnumero, sähköpostiosoite, postiosoite, valokuva, kuvauslupa, tehtävänimike, taustayhdistys, FinFamin myöntämät kunnia- ja ansiomerkit sekä tiedot käydyistä vapaaehtoistoimintaan liittyvistä koulutuksista ja osallistumisesta FinFamin vapaaehtoistoimintaan.

Matka- ja kulukorvauksia sekä muuta maksuliikennettä varten voidaan kerätä edellä mainittujen tietojen lisäksi henkilötunnus ja pankkitilin tiedot.

Vapaaehtoistoiminnassa kerätään myös rekisteröityjen suostumuksella sellaisia elämäntilanteeseen ja terveydentilaan liittyviä henkilötietoja, jotka rekisteröity on itse nähnyt tarpeelliseksi antaa.

7. Säännönmukaiset tietolähteet

Kaikki tiedot kerätään suoraan rekisteröidyiltä itseltään.

8. Tietojen luovutus ja siirtäminen

Prospect-ohjaajakoulutuksen käyneiden vapaaehtoisten tiedot luovutetaan EUFAMI:n (European Federation of Associations of Families of People with Mental Illness) Prospect-rekisteriin. FinFamin kokemuskoulutuksen käyneet henkilöt liitetään heidän suostumuksellaan Suomen Reumaliiton hallinnoimaan valtakunnalliseen Kokemustoimintarekisteriin.

Muissa tapauksissa voimme luovuttaa tietoja kolmansille osapuolille, mikäli rekisteröity on antanut siihen suostumuksensa. Voimme myös luovuttaa tietoja tilastollista, tieteellistä tai historiallista tutkimusta varten edellyttäen, että tiedot on muutettu sellaiseen muotoon, että tiedon kohde ei enää ole niistä tunnistettavissa.

Tietoja ei luovuteta EU:n ulkopuolelle.

9. Tietojen suojaus

Rekisterin käsittelyssä noudatetaan huolellisuutta ja käsiteltävät tiedot suojataan asianmukaisesti. Huolehdimme siitä, että tallennettuja tietoja sekä palvelimien käyttöoikeuksia ja muita henkilötietoja käsitellään luottamuksellisesti, ja kaikkia henkilötietojen käsittelijöitä sitoo salassapitovelvollisuus.
Käytämme seuraavia suojatoimia henkilötietojen käsittelyn turvallisuuden varmistamiseksi:

 • Digitaaliseen aineistoon pääsy edellyttää henkilökohtaisen käyttäjätunnuksen ja salasanan syöttämistä. Järjestelmät on myös suojattu palomuurein ja muiden teknisten keinojen avulla.
 • Järjestelmään tallennettuihin rekisterin sisältämiin tietoihin pääsevät ja niitä ovat oikeutettuja käyttämään vain tietyt, ennalta määritellyt rekisterinpitäjän työntekijät.
 • Henkilötietojen käsittelyyn oikeutettu henkilökunta on ohjeistettu toimimaan oikein tietosuoja-asioissa.
 • Manuaalinen aineisto säilytetään lukituissa kaapeissa suojattuna kaikenlaiselta tuhoutumiselta.
 • Digitaalisesta aineistosta otetaan säännöllisesti varmuuskopiot.

10. Tietojen käsittelyn kesto

Vapaaehtoistoimijoiden henkilötietoja säilytetään pääasiassa niin kauan kuin he ovat mukana toiminnassa. Luottamushenkilöiden tiedot säilytetään heidän toimikautensa ajan. Yhdistyksen pöytäkirjoihin kirjatut tiedot säilytetään pysyvästi. Matka- ja kulukorvausasioihin liittyvät tiedot säilytetään tositeaineistossa kirjanpitolain mukaisesti 6 vuotta.

Rekisteröityjen suostumukseen perustuvia henkilötietoja käsitellään henkilötietojen keräämisen yhteydessä sovitun ajanjakson ajan tai kunnes rekisteröity ei enää ole mukana toiminnassa tai hän peruuttaa antamansa suostumuksen.

11. Tietojen käsittelijät

Tietojen käsittelijöitä ovat FinFami ry:n työntekijät. Tietoja käsitellään lisäksi Microsoftin ohjelmistoissa ja palvelimilla. Microsoftin palvelimet saattavat sijaita myös EU:n ulkopuolella. Matka- ja kululaskujen osalta tietoja välitetään myös tilitoimistomme käsiteltäväksi. Kaikki käsittelijät ovat sitoutuneet käyttäjäehdoissaan noudattamaan EU:n tietosuojasääntelyn määräyksiä.

Saatamme lisäksi ulkoistaa henkilötietojen käsittelyn osittain jollekin muulle kolmannelle osapuolelle, jolloin takaamme sopimusjärjestelyin, että henkilötietoja käsitellään voimassa olevan tietosuojalainsäädännön ja määräystemme mukaisesti sekä muutoin asianmukaisesti.

12. Automaattinen päätöksenteko ja profilointi

Henkilötietojen käsittely ei sisällä profilointia tai automaattista päätöksentekoa.

13. Rekisteröityjen oikeudet

Jokaisella rekisteröidyllä on tietojensa käsittelyä koskeva

 • Tarkastusoikeus eli oikeus tarkistaa rekisteriin tallennetut henkilötiedot. Jos tiedoissa ilmenee virheellisyyksiä tai puutteita, voi rekisteröity pyytää korjaamaan tai täydentämään tiedot oikeiksi.
 • Vastustamisoikeus eli oikeus vastustaa henkilötietojensa käsittelyä, mikäli rekisteröity kokee, että henkilötietoja on käsitelty lainvastaisesti tai ilman asianmukaista oikeutta.
 • Poisto-oikeus eli oikeus pyytää poistamaan rekisteriin tallennettuja tietoja. Rekisteröidyllä on lisäksi oikeus rajoittaa tietojen käsittelyä.
 • Tiedonsiirto-oikeus eli oikeus siirtää tietojaan järjestelmästä toiseen.
 • Valitusoikeus eli oikeus tehdä valitus tietosuojavaltuutetulle, jos rekisteröity kokee, että henkilötietojen käsittelyssä on rikottu voimassa olevaa tietosuojalainsäädäntöä.

Rekisterinpitäjä voi kieltäytyä toteuttamasta vastustamista tai poistoa koskevaa pyyntöä ainoastaan laissa säädetyin perustein. Mikäli rekisterinpitäjä ei suostu rekisteröidyn vaatimuksiin, on rekisteröidyllä oikeus tehdä valitus tietosuojavaltuutetulle. Rekisteröidyllä on myös oikeus vaatia, että kiistanalaisten tietojen käsittelyä rajoitetaan siksi aikaa, kunnes asia saadaan ratkaistuksi.

14. Yhteydenotot

Kaikki tätä selostetta ja rekisteriä koskevat yhteydenotot ja tietopyynnöt tulee esittää kirjallisesti ja henkilökohtaisesti kohdassa kaksi (2) nimetylle yhteyshenkilölle. Voimme luovuttaa rekisteristä henkilötietoja ainoastaan rekisteröidyille, joiden henkilöllisyydestä voimme varmistua.

15. Muutokset tietosuojaselosteessa

Mikäli muutamme tätä selostetta, laitamme muutokset näkyville selosteeseen päivättyinä. Mikäli muutokset ovat merkittäviä, voimme informoida näistä myös muulla tavoin, kuten sähköpostitse tai laittamalla sivuillemme asiasta ilmoituksen. Suosittelemme, että käytte säännöllisesti sivuillamme ja huomioitte mahdolliset muutoksemme selosteessa.

Yhteystieto- ja tiedotusrekisterin tietosuojaseloste

1. Rekisterinpitäjä

FinFami ry
Meritullinkatu 4 B 10, 00170 Helsinki
p. 050 464 2739
[email protected]

2. Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa

Jan-Eerik Leppänen
p. 0456428510
[email protected]

3. Rekisterin nimi

FinFami ry:n yhteystieto- ja tiedotusrekisteri

4. Rekisteröidyt

Rekisteröityjä ovat FinFamin jäsenyhdistysten työntekijät, puheenjohtajat ja muut yhteyshenkilöt; yhteistyökumppaneiden yhteyshenkilöt; uutiskirjeiden ja tiedotteiden tilaajat; median edustajat; poliittiset päätöksentekijät; materiaalien ja palveluiden tilaajat.

5. Rekisterin pitämisen ja henkilötietojen käsittelyn perusteet ja käyttötarkoitus

Henkilötietojen käsittelyn perusteita ovat tässä rekisterissä oikeutettu etu, sopimus sekä rekisteröidyn antama suostumus. Perusteet vaihtelevat eri rekisteröityjen ryhmien välillä.

Oikeutettu etu on perusteena niiden rekisteröityjen henkilötietojen käsittelylle, joilla on jäsen-, työ- tai vapaaehtoissuhde tai jonkinlainen muu kiinteäluonteinen suhde FinFamin keskusliittoon tai sen jäsenyhdistyksiin. Oikeutettuun etuun perustuen käsittelemme myös henkilötietoja, jotka liittyvät rekisteröityjen työtehtäviin tai julkisiin luottamustehtäviin.

FinFamin tuottamien palveluiden ja materiaalien tilaajien henkilötietojen käsittely perustuu tilaamisen yhteydessä syntyvään sopimukseen. Suoramarkkinointiin rinnastettavaa yhteydenpitoa ja viestintää teemme vain rekisteröityjen suostumuksella.

Henkilötietojen käsittelyn tarkoituksena on FinFamin toimintaan liittyvän yhteydenpidon, tiedottamisen ja muun viestinnän toteuttaminen. Henkilötietoja voidaan lisäksi käsitellä palautteiden keräämiseen, arviointitoimintaan, laskutukseen ja materiaalien toimittamiseen tilaajille.

6. Käsiteltävät henkilötiedot

Käsiteltäviä tietoja ovat rekisteröidyn nimi, puhelinnumero, sähköpostiosoite, postiosoite, laskutustiedot, tehtävänimike ja taustayhdistys tai -organisaatio.

7. Säännönmukaiset tietolähteet

Tiedot kerätään suoraan rekisteröidyiltä itseltään tai julkisesti saatavilla olevista lähteistä.

8. Tietojen luovutus ja siirtäminen

Emme säännönmukaisesti luovuta tietoja organisaatiomme ulkopuolelle. Voimme luovuttaa tietoja kolmansille osapuolille vain, jos rekisteröity on antanut siihen suostumuksensa.

Tietoja ei luovuteta EU:n ulkopuolelle.

9. Tietojen suojaus

Rekisterin käsittelyssä noudatetaan huolellisuutta ja käsiteltävät tiedot suojataan asianmukaisesti. Huolehdimme siitä, että tallennettuja tietoja sekä palvelimien käyttöoikeuksia ja muita henkilötietoja käsitellään luottamuksellisesti, ja kaikkia henkilötietojen käsittelijöitä sitoo salassapitovelvollisuus.

Käytämme seuraavia suojatoimia henkilötietojen käsittelyn turvallisuuden varmistamiseksi:

 • Digitaaliseen aineistoon pääsy edellyttää henkilökohtaisen käyttäjätunnuksen ja salasanan syöttämistä. Järjestelmät on myös suojattu palomuurein ja muiden teknisten keinojen avulla.
 • Järjestelmään tallennettuihin rekisterin sisältämiin tietoihin pääsevät ja niitä ovat oikeutettuja käyttämään vain tietyt, ennalta määritellyt rekisterinpitäjän työntekijät.
 • Henkilötietojen käsittelyyn oikeutettu henkilökunta on ohjeistettu toimimaan oikein tietosuoja-asioissa.
 • Manuaalinen aineisto säilytetään lukituissa kaapeissa suojattuna kaikenlaiselta tuhoutumiselta.
 • Digitaalisesta aineistosta otetaan säännöllisesti varmuuskopiot.

10. Tietojen käsittelyn kesto

Henkilötietoja säilytetään niin kauan kuin yhteydenpito on tarpeellista ja perusteltua (ks. kohta 5). Yhteystietoluettelot tarkistetaan vuosittain.

11. Tietojen käsittelijät

Tietojen käsittelijöitä ovat FinFami ry:n työntekijät. Tietoja käsitellään lisäksi Microsoftin ja Webropol Oy:n ohjelmistoissa ja palvelimilla sekä FinFamin verkkosivujen ylläpitäjän palvelimilla. Microsoftin palvelimet saattavat sijaita myös EU:n ulkopuolella. Kaikki käsittelijät ovat sitoutuneet käyttäjäehdoissaan noudattamaan EU:n tietosuojasääntelyn määräyksiä.

Saatamme lisäksi ulkoistaa henkilötietojen käsittelyn osittain jollekin muulle kolmannelle osapuolelle, jolloin takaamme sopimusjärjestelyin, että henkilötietoja käsitellään voimassa olevan tietosuojalainsäädännön ja määräystemme mukaisesti sekä muutoin asianmukaisesti.

12. Automaattinen päätöksenteko ja profilointi

Henkilötietojen käsittely ei sisällä profilointia tai automaattista päätöksentekoa.

13. Rekisteröityjen oikeudet

Jokaisella rekisteröidyllä on tietojensa käsittelyä koskeva

 • Tarkastusoikeus eli oikeus tarkistaa rekisteriin tallennetut henkilötiedot. Jos tiedoissa ilmenee virheellisyyksiä tai puutteita, voi rekisteröity pyytää korjaamaan tai täydentämään tiedot oikeiksi.
 • Vastustamisoikeus eli oikeus vastustaa henkilötietojensa käsittelyä, mikäli rekisteröity kokee, että henkilötietoja on käsitelty lainvastaisesti tai ilman asianmukaista oikeutta.
 • Poisto-oikeus eli oikeus pyytää poistamaan rekisteriin tallennettuja tietoja. Rekisteröidyllä on lisäksi oikeus rajoittaa tietojen käsittelyä.
 • Tiedonsiirto-oikeus eli oikeus siirtää tietojaan järjestelmästä toiseen.
 • Valitusoikeus eli oikeus tehdä valitus tietosuojavaltuutetulle, jos rekisteröity kokee, että henkilötietojen käsittelyssä on rikottu voimassa olevaa tietosuojalainsäädäntöä.

Rekisterinpitäjä voi kieltäytyä toteuttamasta vastustamista tai poistoa koskevaa pyyntöä ainoastaan laissa säädetyin perustein. Mikäli rekisterinpitäjä ei suostu rekisteröidyn vaatimuksiin, on rekisteröidyllä oikeus tehdä valitus tietosuojavaltuutetulle. Rekisteröidyllä on myös oikeus vaatia, että kiistanalaisten tietojen käsittelyä rajoitetaan siksi aikaa, kunnes asia saadaan ratkaistuksi.

14. Yhteydenotot

Kaikki tätä selostetta ja rekisteriä koskevat yhteydenotot ja tietopyynnöt tulee esittää kirjallisesti ja henkilökohtaisesti kohdassa kaksi (2) nimetylle yhteyshenkilölle. Voimme luovuttaa rekisteristä henkilötietoja ainoastaan rekisteröidyille, joiden henkilöllisyydestä voimme varmistua.

15. Muutokset tietosuojaselosteessa

Mikäli muutamme tätä selostetta, laitamme muutokset näkyville selosteeseen päivättyinä. Mikäli muutokset ovat merkittäviä, voimme informoida näistä myös muulla tavoin, kuten sähköpostitse tai laittamalla sivuillemme asiasta ilmoituksen. Suosittelemme, että käytte säännöllisesti sivuillamme ja huomioitte mahdolliset muutoksemme selosteessa.

Labyrintti-lehden tilaajarekisterin tietosuojaseloste

1. Rekisterinpitäjä

FinFami ry
Meritullinkatu 4 B 10, 00170 Helsinki
p. 050 464 2739
[email protected]

2. Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa

Jan-Eerik Leppänen
p. 0456428510
jan-eerik.leppan[email protected]

FinFami ry:n jäsenyhdistysten henkilöjäsenten tiedot kerätään luovutuksella jäsenyhdistysten jäsenrekistereistä. Muiden tilaajien tiedot kerätään suoraan rekisteröidyiltä itseltään.

3. Rekisterin nimi

Labyrintti-lehden tilaajarekisteri

4. Rekisteröidyt

FinFami ry:n jäsenyhdistysten henkilöjäsenet ja muut lehden tilanneet henkilöt.

5. Rekisterin pitämisen ja henkilötietojen käsittelyn perusteet ja käyttötarkoitus

Rekisterin pitämisen perusteena on oikeutettu etu ja sopimus.

Rekisterin perusteena on järjestön oikeutettu etu huolehtia jäsenpalvelusta ja jäsenviestinnästä sekä sopimukseen perustuva oikeus pitää yllä jäsenlehden tilaajarekisteriä lehden toimittamiseksi tilaajille.

6. Käsiteltävät henkilötiedot

Rekisteröidyistä kerätään rekisteriin nimi- ja postiosoitetiedot, rekisteröityyn liittyvän jäsenyhdistyksen tai muun taustaorganisaatio nimi sekä tieto siitä, jos rekisteröity ei halua vastaanottaa postia.

7. Säännönmukaiset tietolähteet

FinFami ry:n jäsenyhdistysten henkilöjäsenten tiedot kerätään luovutuksella jäsenyhdistysten jäsenrekistereistä. Muiden tilaajien tiedot kerätään suoraan rekisteröidyiltä itseltään.

8. Tietojen luovutus ja siirtäminen

Jäsenyhdistysten henkilöjäsenten tiedot luovutetaan lomakkeella suoraan Webropol Oy:n palvelimelle. Henkilötietoja käsitellään lisäksi Microsoftin hallinnoimissa ohjelmistoissa ja pilvipalveluissa. Nämä palvelut ovat sitoutuneet noudattamaan EU:n tietosuoja-asetusta.. Tietoja voidaan lisäksi luovuttaa kolmannelle osapuolelle Labyrintti-lehden postitusta varten.

Tietojen luovutuksia voidaan tehdä muuhun kuin tässä selosteessa mainittuun käyttöön ainoastaan rekisteröityjen suostumuksella.

Tietoja ei siirrä EU/ETA-maiden ulkopuolelle muuten kuin siinä tapauksessa, että Microsoftin palvelimet saattavat sijaita EU:n ulkopuolella.

9. Tietojen suojaus

Rekisterin käsittelyssä noudatetaan huolellisuutta ja tietojärjestelmien avulla käsiteltävät tiedot suojataan asianmukaisesti. Kun rekisteritietoja säilytetään Internet-palvelimilla, laitteiston fyysisestä ja digitaalisesta tietoturvasta huolehditaan asiaankuuluvasti. Rekisterinpitäjä huolehtii siitä, että tallennettuja tietoja sekä palvelimien käyttöoikeuksia ja muita henkilötietoja käsitellään luottamuksellisesti ja vain niiden työntekijöiden ja toimijoiden toimesta, joiden tehtävänkuvaan se kuuluu. Laitteet ja tietojen säilytyspaikat on suojattu salasanoin ja henkilökunta/toimijat ohjeistetaan asianmukaisesti.

Webropol ja Microsoft ovat sitoutuneet toteuttamaan tarvittavat tekniset, fyysiset ja organisatoriset toimenpiteet asianmukaisen tietoturvatason varmistamiseksi ja henkilötietojen suojaamiseksi asiattomalta tai laittomalta käsittelyltä sekä vahingossa tapahtuvalta häviämiseltä, tuhoutumiselta, vahingoittumiselta, muutattamiselta tai luovuttamiselta. Turvatoimien tulee aina täyttää soveltuvat tietosuojasääntelyn vaatimukset.

10. Tietojen käsittelyn kesto

Rekisteröityjen tiedot päivitetään jokaisen lehden toimittamista varten erikseen ja säilytetään niin kauan kunnes lehden tilaus jäsenetuna tai muusta syystä peruuntuu. Käsittelyn päätyttyä tiedot poistetaan rekisteristä.

11. Tietojen käsittelijät

Tietoja voivat käsitellä rekisterinpitäjän lisäksi Webropol, Microsoft sekä FinFamin jäsenyhdistykset omien jäsentensä tietojen osalta. Kaikkien käsittelijöiden kanssa on tehty tietosuojasääntelyn vaatimat sopimukset.

Saatamme lisäksi ulkoistaa henkilötietojen käsittelyn osittain jollekin muulle kolmannelle osapuolelle, jolloin takaamme sopimusjärjestelyin, että henkilötietoja käsitellään voimassa olevan tietosuojalainsäädännön mukaisesti ja muutoin asianmukaisesti.

12. Automaattinen päätöksenteko ja profilointi

Tietojen käsittely ei sisällä automaattista päätöksentekoa tai profilointia.

13. Rekisteröityjen oikeudet

Jokaisella rekisteröidyllä on tietojensa käsittelyä koskeva:

 • Tarkastusoikeus eli oikeus tarkistaa rekisteriin tallennetut henkilötiedot. Jos tiedoissa ilmenee virheellisyyksiä tai puutteita, voi rekisteröity pyytää korjaamaan tai täydentämään tiedot oikeiksi.
 • Vastustamisoikeus eli oikeus vastustaa henkilötietojensa käsittelyä, mikäli rekisteröity kokee, että henkilötietoja on käsitelty lainvastaisesti tai ilman asianmukaista oikeutta.
 • Poisto-oikeus eli oikeus pyytää poistamaan rekisteriin tallennettuja tietoja. Rekisteröidyllä on lisäksi oikeus rajoittaa tietojen käsittelyä.
 • Tiedonsiirto-oikeus eli oikeus siirtää tietojaan järjestelmästä toiseen.
 • Valitusoikeus eli oikeus tehdä valitus tietosuojavaltuutetulle, jos rekisteröity kokee, että henkilötietojen käsittelyssä on rikottu voimassa olevaa tietosuojalainsäädäntöä.

Rekisterinpitäjä voi kieltäytyä toteuttamasta vastustamista tai poistoa koskevaa pyyntöä ainoastaan laissa säädetyin perustein. Mikäli rekisterinpitäjä ei suostu rekisteröidyn vaatimuksiin, on rekisteröidyllä oikeus tehdä valitus tietosuojavaltuutetulle. Rekisteröidyllä on myös oikeus vaatia, että kiistanalaisten tietojen käsittelyä rajoitetaan siksi aikaa, kunnes asia saadaan ratkaistuksi.

14. Yhteydenotot

Jos olet FinFamin jäsenyhdistyksen henkilöjäsen ja haluat päivittää tietojasi, olethan yhteydessä omaan yhdistykseesi, jonka jäsen olet. Tiedot tulee päivittää yhdistyksen jäsenrekisteriin, josta ne luovutetaan automaattisesti Labyrintti-lehden tilaajarekisteriin.

Kaikki muut tätä selostetta ja rekisteriä koskevat yhteydenotot ja pyynnöt tulee esittää kirjallisesti tai henkilökohtaisesti kohdassa kaksi (2) nimetylle yhteyshenkilölle.

15. Muutokset tietosuojaselosteessa

Mikäli muutamme tätä selostetta, laitamme muutokset näkyville selosteeseen päivättyinä. Mikäli muutokset ovat merkittäviä, voimme informoida näistä myös muulla tavoin, kuten sähköpostitse tai laittamalla sivuillemme asiasta ilmoituksen. Suosittelemme, että käytte säännöllisesti sivuillamme ja huomioitte mahdolliset muutoksemme selosteessa.

Henkilöstörekisterin tietosuojaseloste

1. Rekisterinpitäjä

FinFami ry
Meritullinkatu 4 B 10, 00170 Helsinki
p. 050 464 2739
[email protected]

2. Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa

Jan-Eerik Leppänen
p. 0456428510
[email protected]

FinFami ry:n jäsenyhdistysten henkilöjäsenten tiedot kerätään luovutuksella jäsenyhdistysten jäsenrekistereistä. Muiden tilaajien tiedot kerätään suoraan rekisteröidyiltä itseltään.

3. Rekisterin nimi

FinFami ry:n henkilöstörekisteri

4. Rekisteröidyt

Rekisteröityjä ovat sellaiset henkilöt, joilla on FinFami ry:seen asiallinen yhteys työntekijänä (tai entisenä), harjoittelijana tai toimeksiannosta työtä tekevänä tai muussa vastaavassa asemassa olevia henkilöitä.

5. Rekisterin pitämisen ja henkilötietojen käsittelyn perusteet ja käyttötarkoitus

Rekisteröityjen henkilötietojen, mukaan lukien terveystietojen, käsittely perustuu lainsäädännöllisten velvoitteidemme täyttämiseen työnantajana sekä työntekijän ja työnantajan välisen palvelussuhdetta koskevan sopimuksen täytäntöönpanoon (esim. työsopimus).

Henkilötietojen käsittelyn tarkoituksena on työntekijöiden henkilö- ja muiden työsuhdetietojen ajantasainen hallinta oikeuksiemme ja velvoitteidemme hoitamiseksi työnantajana. Henkilötietojen käsittelyn seurauksena voimme ylläpitää työsuhteita ja muita vastaavia suhteita, eikä henkilötietojen käsittelyllä ole rekisteröityihin muita vaikutuksia.

Henkilötunnuksen käsittely perustuu työ- ja palvelussuhteisiin liittyvien velvollisuuksien ja etuuksien hoitamiseen.
Ammattiliittoon kuulumista koskevan tiedon käsittelyperuste on työehtosopimuksen mukainen työntekijän valtuutus tai nimenomainen suostumus vähentää ammattiliiton jäsenmaksu työntekijän palkasta.

6. Käsiteltävät henkilötiedot

Käsittelemme rekisteröidyistä seuraavia tietoja:

 • työntekijän nimi ja henkilötunnus
 • työntekijän yhteystiedot: puhelinnumero, osoite ja sähköpostiosoite
 • kuvat työntekijästä
 • työsuhteeseen ja -sopimukseen liittyvät tiedot
 • työvuorotiedot
 • palkan ja palkkioiden maksuun liittyvät tiedot
 • kokemus- ja koulutustiedot
 • työntekijästä työntekijän omalla suostumuksella tehdyt mahdolliset soveltuvuusarviot
 • työntekijän ilmoittamat ammattiliiton jäsenyystiedot (jäsenmaksut), ja
 • työntekijän sairauspoissaolotiedot (lääkärintodistukset)

7. Säännönmukaiset tietolähteet

Tiedot kerätään suoraan rekisteröidyiltä itseltään, työterveyshuollosta ja soveltuvuusarvioiden tekijöiltä.

8. Tietojen luovutus ja siirtäminen

Luovutamme tarvittavat tiedot lakisääteistä työterveyshuoltoa varten Terveystalo Oy:lle. Lisäksi luovutamme tietoja lakisääteisten työnantajavelvoitteiden hoitamiseksi eri viranomaisille. Muissa tapauksissa voimme luovuttaa tietoja kolmansille osapuolille vain, jos rekisteröity on antanut siihen suostumuksensa tai sitä erikseen pyytää.

Tietoja ei luovuteta EU:n ulkopuolelle.

9. Tietojen suojaus

Rekisterin käsittelyssä noudatetaan huolellisuutta ja käsiteltävät tiedot suojataan asianmukaisesti. Huolehdimme siitä, että tallennettuja tietoja sekä palvelimien käyttöoikeuksia ja muita henkilötietoja käsitellään luottamuksellisesti, ja kaikkia henkilötietojen käsittelijöitä sitoo salassapitovelvollisuus.

Käytämme seuraavia suojatoimia henkilötietojen käsittelyn turvallisuuden varmistamiseksi:

 • Digitaaliseen aineistoon pääsy edellyttää henkilökohtaisen käyttäjätunnuksen ja salasanan syöttämistä. Järjestelmät on myös suojattu palomuurein ja muiden teknisten keinojen avulla.
 • Järjestelmään tallennettuihin rekisterin sisältämiin tietoihin pääsevät ja niitä ovat oikeutettuja käyttämään vain tietyt, ennalta määritellyt rekisterinpitäjän työntekijät ja työnantajan edustajat sekä sopimuksella valtuutetut henkilötietojen käsittelijät.
 • Henkilötietojen käsittelyyn oikeutettu henkilökunta on ohjeistettu toimimaan oikein tietosuoja-asioissa.
 • Manuaalinen aineisto säilytetään lukituissa kaapeissa suojattuna kaikenlaiselta tuhoutumiselta.
 • Digitaalisesta aineistosta otetaan säännöllisesti varmuuskopiot.

10. Tietojen käsittelyn kesto

Pääasiassa rekisteröityjen tietoja säilytetään työsuhteen ajan ja työsuhteen päättymisestä vielä kaksi vuotta eteenpäin (irtisanomisiin ja työsuhteeseen liittyvien epäselvyyksien kanneaika).

Työtodistuksia, työsuhteen päättymistietoja ja työsopimuksia säilytetään 10 vuotta työsuhteen päättymisen jälkeen, jolloin työntekijällä on lakiperustainen oikeus vaatia työnantajalta työtodistusta.

Ennakkoperintälain mukaisesti palkkakirjanpito säilytetään 10 vuotta tilikauden päättymisestä noudattaen muuten mitä kirjanpitolaissa säädetään kirjanpitoaineiston säilytysajasta. Lääkärintodistusten ja terveystietojen säilyttämisaika on enintään kaksi vuotta tietosuojavaltuutetun ohjeen mukaan. Ennakkoperintälain mukaisesti palkkakirjanpitoon sisältyvät poissaolotiedot säilytetään 10 vuotta tilikauden päättymisestä.

11. Tietojen käsittelijät

Tietojen käsittelijöitä ovat FinFami ry:n henkilöstö- ja taloushallinnosta, tietosuojasta, esimiestyöstä sekä muiden työnantajavelvoitteiden hoitamisesta vastaavat henkilöt. Henkilötietojen käsittelijöitä ovat myös FinFamin palkanlaskennasta ja taloushallinnosta vastaava Administer Oy sekä TyövuoroVelho Oy, jonka ohjelmistoon ja palvelimille kirjataan työntekijöiden työajanseuranta, yhteystiedot ja muita työsuhdetietoja.

Tietoja käsitellään lisäksi Microsoftin ohjelmistoissa ja palvelimilla. Microsoftin palvelimet saattavat sijaita myös EU:n ulkopuolella. Kaikki käsittelijät ovat sitoutuneet käyttäjäehdoissaan noudattamaan EU:n tietosuojasääntelyn määräyksiä.

Saatamme lisäksi ulkoistaa henkilötietojen käsittelyn osittain jollekin muulle kolmannelle osapuolelle, jolloin takaamme sopimusjärjestelyin, että henkilötietoja käsitellään voimassa olevan tietosuojalainsäädännön ja määräystemme mukaisesti sekä muutoin asianmukaisesti.

12. Automaattinen päätöksenteko ja profilointi

Henkilötietojen käsittely ei sisällä profilointia tai automaattista päätöksentekoa.

13. Rekisteröityjen oikeudet

Jokaisella rekisteröidyllä on tietojensa käsittelyä koskeva

 • Tarkastusoikeus eli oikeus tarkistaa rekisteriin tallennetut henkilötiedot. Jos tiedoissa ilmenee virheellisyyksiä tai puutteita, voi rekisteröity pyytää korjaamaan tai täydentämään tiedot oikeiksi.
 • Vastustamisoikeus eli oikeus vastustaa henkilötietojensa käsittelyä, mikäli rekisteröity kokee, että henkilötietoja on käsitelty lainvastaisesti tai ilman asianmukaista oikeutta.
 • Poisto-oikeus eli oikeus pyytää poistamaan rekisteriin tallennettuja tietoja. Rekisteröidyllä on lisäksi oikeus rajoittaa tietojen käsittelyä.
  Tiedonsiirto-oikeus eli oikeus siirtää tietojaan järjestelmästä toiseen.
 • Valitusoikeus eli oikeus tehdä valitus tietosuojavaltuutetulle, jos rekisteröity kokee, että henkilötietojen käsittelyssä on rikottu voimassa olevaa tietosuojalainsäädäntöä.

Rekisterinpitäjä voi kieltäytyä toteuttamasta vastustamista tai poistoa koskevaa pyyntöä ainoastaan laissa säädetyin perustein. Mikäli rekisterinpitäjä ei suostu rekisteröidyn vaatimuksiin, on rekisteröidyllä oikeus tehdä valitus tietosuojavaltuutetulle. Rekisteröidyllä on myös oikeus vaatia, että kiistanalaisten tietojen käsittelyä rajoitetaan siksi aikaa, kunnes asia saadaan ratkaistuksi.

14. Yhteydenotot

Kaikki tätä selostetta ja rekisteriä koskevat yhteydenotot ja tietopyynnöt tulee esittää kirjallisesti ja henkilökohtaisesti kohdassa kaksi (2) nimetylle yhteyshenkilölle. Voimme luovuttaa rekisteristä henkilötietoja ainoastaan rekisteröidyille, joiden henkilöllisyydestä voimme varmistua.

15. Muutokset tietosuojaselosteessa

Mikäli muutamme tätä selostetta, laitamme muutokset näkyville selosteeseen päivättyinä. Mikäli muutokset ovat merkittäviä, voimme informoida näistä myös muulla tavoin, kuten sähköpostitse tai laittamalla sivuillemme asiasta ilmoituksen. Suosittelemme, että käytte säännöllisesti sivuillamme ja huomioitte mahdolliset muutoksemme selosteessa.

Tietoa evästeistä ja henkilötietojen käsittelystä verkkosivuilla

Jotta tämä sivusto toimisi mahdollisimman hyvin, se tallentaa aika ajoin laitteellesi pieniä datatiedostoja, joita kutsutaan evästeiksi (cookies). Tämä on yleinen käytäntö useimmissa verkkosivustoissa.

Mitä ovat evästeet?

Evästeet ovat pieniä tekstitiedostoja, joita verkkosivusto tallentaa tietokoneellesi tai mobiililaitteellesi, kun käyt sivustolla. Evästeet tallentavat tietoa laitteesi käytöstä ja käyttötavoista.

Miten evästeitä käytetään

Tällä sivustolla käytetään Google-yhtiön Google Analytics -raportointipalvelua. Se käyttää evästeitä, jotka ovat käytännössä tietokoneelle sijoitettuja tekstitiedostoja. Niiden avulla saadaan tietoa siitä, miten sivustoa käytetään. Evästeen tuottamat tiedot (ml. IP-osoite) välitetään ja tallennetaan Googlen palvelimille. Tietojen avulla Google analysoi, miten käyttäjä sivustoa käyttää. Se laatii eri toiminnoista raportteja verkkosivuston operaattoreille ja tarjoaa myös muita sivuston toimintoihin ja internetin käyttöön liittyviä palveluja.

Google voi myös siirtää nämä tiedot ulkopuoliselle toimijalle, jos laki näin vaatii tai jos joku ulkopuolinen toimija käsittelee tietoja Googlen puolesta. Google ei yhdistä käyttäjän IP-osoitetta mihinkään muihin sen hallussa oleviin tietoihin.

Käyttäjä voi kieltäytyä evästeiden käytöstä tekemällä tätä koskevat valinnat omalla selaimellaan. Kannattaa kuitenkin ottaa huomioon, että tällöin kaikki verkkosivuston toiminnot eivät ole käytettävissä. Käyttäessään tätä verkkosivustoa käyttäjä suostuu siihen, että Google käsittelee hänen tietojaan edellä mainittuihin tarkoituksiin ja mainituilla tavoilla.

Kuinka voit hallita evästeitä?

Voit hallita ja/tai poistaa evästeitä vapaasti. Ohjeita löytyy osoitteesta AllAboutCookies.org. Voit poistaa kaikki tietokoneellasi olevat evästeet, ja useimmat selaimet voi asettaa torjumaan ne kokonaan. Muista kuitenkin, että jos torjut evästeet, joudut määrittämään tietyt asetukset aina uudestaan sivustolle palatessasi. Saattaa myös olla, että et voi käyttää joitakin sivustolla olevia palveluja ja toimintoja.

Muu henkilötietojen käsittely verkkosivuilla

Keräämme verkkosivuillamme henkilötietoja lisäksi yhteydenottolomakkeilla. Nimi- ja yhteystietojen jättäminen lomakkeilla on vapaaehtoista, mutta vain yhteystietonsa jättäneisiin voimme olla yhteydessä takaisin. Lomakkeilla ilmoitettuja henkilötietoja käsitellään vain yhteydenottoon liittyvien toimenpiteiden ajan, jonka jälkeen annetut tiedot poistetaan, ellei asiasta yhteydenottajan kanssa toisin sovita. Lomakkeilla annettuja henkilötietoja saavat käsitellä vain henkilöt, joiden tehtäviin henkilötietojen käsittely kuuluu ja joita sitoo salassapitovelvollisuus.

Pin It on Pinterest