Valitse sivu

Hyvinvointitutkimus

vastaa ja vaikuta

Valtakunnallinen mielenterveysomaisten hyvinvointitutkimus selvittää omaisten kokemuksia osallisuudesta, leimaantumisesta, työn ja omaistilanteen yhteensovittamisesta sekä hyvinvoinnista. Vastauksesi mahdollistavat uuden tiedon tuottamisen ja auttavat kehittämään omaisten hyvinvointia tukevia palveluita.

Tutkimuksen tuloksia tullaan julkaisemaan tällä sivulla vuoden 2020 aikana.

Kyselyyn vastaaminen vie noin 20 min.

tärkeää tietoa tutkimuksesta

Tutkimuksen kohderyhmä

Tutkimuksen kohderyhmänä ovat ne ihmiset, joiden perheenjäsenellä tai muulla läheisellä ihmisellä on mielenterveyden haasteita. 

Tutkimuksen kyselyyn vastaaminen ei edellytä, että läheisellä on mielenterveyden häiriön diagnoosia. Riittää, että vastaaja tuntee huolta läheisensä mielenterveydestä ja kokee tilanteen vaikuttavan myös omaan elämäänsä.

Tutkimuksessa selvitetään omaisten hyvinvointia

Tutkimuksessa selvitetään omaisten hyvinvoinnin osatekijöitä laajasti useilla elämän osa-alueilla.

Aiempien omaisten hyvinvointia selvittäneiden tutkimusten perusteella tiedetään, että yhden ihmisen sairastuminen vaikuttaa myös hänen lähipiirinsä ja omaistensa arkeen.

Omaisten ja lähipiirin kokemukset ja näkemykset ovat ensisijaisen tärkeitä hyvinvoinnin osa-tekijöitä kartoitettaessa.

Tutkimuksen tuloksia hyödynnetään julkisen, yksityisen ja järjestösektorin toiminnan kehittämisessä. Tutkittua tietoa tarvitaan, jotta voidaan aiempaa paremmin tarjota omaisille tukea sekä huomioida heidät osana sairastuneen hoitoa ja kuntoutusta.

Tutkimus liittyy valtakunnalliseen Recovery-toimintaorientaatio mielenterveyspalveluissa -hankkeeseen, jonka yhtenä tavoitteena on kehittää suomalaisia mielenterveyspalveluita. Tutkimuksen käytännön toteutuksesta vastaa Mielenterveysomaisten keskusliitto – FinFami ry hankkeen osatoteuttajana.

Tutkimuksen teossa noudatetaan hyvää tieteellistä käytäntöä

Aineisto kerätään sähköisellä Webropol-kyselyllä. Aineisto käsitellään luottamuksellisesti, se anonymisoidaan ja siirretään tunnistamattomassa muodossa analyysiohjelmaan. Alkuperäinen aineisto Webropol-ohjelmasta tuhotaan aineistonkeruun päätyttyä. Tutkimuksen toteuttaja ei kerää henkilörekisteriksi luokiteltavaa tietoa. Anonymisoitu aineisto tulee hankkeen tutkimusryhmän käyttöön. Aineisto säilytetään ESR-hankkeiden aineistojen säilytyksesta annettujen ohjeiden sekä hyvän tieteellisen käytännön mukaisesti. Vastauksia käsitellään ehdottoman luottamuksellisesti ja tulokset tuodaan esiin ryhmätasolla niin, ettei yksittäisiä vastauksia voida tunnistaaa.  Tutkimukseen osallistuminen on vapaaehtoista.

osallistu heti

Kyselyyn voi vastata 31.12.19 asti

lisätietoja tutkimuksesta

Minna Kallunki
Minna Kallunki

Erityisasiantuntija, Recovery-mielenterveyspalveluissa -hanke

p. 045 800 4903
minna.kallunki@finfami.fi

Lataa hyvinvointitutkimuksen esite:

Pin It on Pinterest