Valitse sivu

Tietoa yhdistyksestä

Kun yksi sairastuu, monen maailmaa muuttuu.

Et jää yksin.

Mielenterveysomaisten keskusliitto – FinFami on mielenterveyskuntoutujien omaisten ja -omaishoitajien valtakunnallinen edunvalvoja ja omaistyön asiantuntijaorganisaatio. Teemme työtä mielenterveysomaisten hyvinvoinnin edistämiseksi.

Järjestöön kuuluu keskusliiton lisäksi 17 alueellista jäsenyhdistystä ympäri Suomen. Jäsenyhdistykset tarjoavat tietoa, tukea ja neuvontaa mielenterveyskuntoutujien omaisille.

Järjestö on perustettu vuonna 1991. Keskusliiton toimipiste sijaitsee Helsingissä. Hallituksen puheenjohtajana on Anita Ruutiainen ja toiminnanjohtajana Pia Hytönen.

Historia

Mielenterveysomaisten yhdistystoiminta sai alkusysäyksensä psykiatrisen hoitojärjestelmän muutoksista: viimeisten vuosikymmenten aikana sairaalapaikkoja on voimakkaasti vähennetty ja painottaminen avohoitoon on lisännyt omaisten hoitovastuuta.

Ensimmäinen mielenterveysomaisten yhdistys perustettiin vuonna 1984 Turussa. Vuosikymmenen taitteessa toiminta oli kasvanut niin, että esiin nousi tarve valtakunnalliselle toimijalle, joka yhdistäisi eri puolilla maata toimivat omaisyhdistykset. Keskusliitto perustettiin vuonna 1991 Tampereella ja sen nimeksi tuli ensin Mielenterveyspotilaiden omaisyhdistysten keskusliitto.

Keskusliiton toiminnan perustehtäväksi määriteltiin mielenterveysomaisten valtakunnallinen edunvalvonta ja keskusliittoon kuuluvien jäsenyhdistysten tukeminen. Keskusliitto aloitti toimintansa julkaisemalla Labyrintti-lehteä, jota toimitettiin aluksi vapaaehtoisvoimin yhdessä jäsenyhdistysten kanssa.

Oman rahoituksen toimintaansa varten keskusliitto sai Raha-automaattiyhdistykseltä vuonna 2000. Tämä mahdollisti tavoitteellisen ja suunnitelmallisen kehittämistyön aloittamisen. Raha-automaattiyhdistyksen myöntämällä tuella aloitettiin myös keskusliiton ensimmäinen hanke: Omaisen masennus (2000–2002).

Vuosina 2005–2009 keskusliitto keskittyi omaistyön kehittämiseen viisivuotisessa Omaistyön kehittämisprojektissa. Vuosina 2010- 2013 keskusliitossa oli käynnissä Prospect -projekti, tämän jälkeen keskusliitto sai valtakunnallisen vapaaehtoistoiminnan ja omaistoiminnan kehittämishankkeen, jonka avulla prospect-toimintaa ja kokemustoimintaa jatketaan. Lisäksi vuodesta 2012 lähtien keskusliitossa on toiminut Opastava-hanke (2012-2017), jonka avulla kehitetään omaisten ja omaishoitajien palveluita.

Vuodesta 2014 lähtien keskusliitossa on ollut käynnissä lasten ja nuorten omaistyötä kehittävä Mieletön Mahdollisuus -hanke. Vuonna 2015 keskusliitossa käynnistyi jäsenyhdisysten talouden ja hallinnon kehittämistyötä tekevä OMAHA-hanke.

Vuosien kuluessa keskusliitto on lunastanut paikkansa mielenterveysomaisten yhdistysten keskusjärjestönä ja omaisten etujen valtakunnallisena edunvalvojana.

Organisaatio

Korkeinta päätösvaltaa Mielenterveysomaisten keskusliitto – FinFamissa käyttää keskusliiton jäsenet edustajakokouksessa. Keskusliiton jäseniä ovat liiton 17 alueellista omaisyhdistystä.

Mielenterveysomaisten keskusliitto – FinFamin jäsenyhdistykset kokoontuvat kaksi kertaa vuodessa edustajakokouksiin, joissa määritellään vuosi kerrallaan keskusliiton toiminnan ja talouden linjaukset. Näissä kokouksissa valitaan myös liiton luottamusjohto eli hallitus.

Keskusliiton toimintaa johtaa keskusliiton hallitus, joka on toiminnastaan vastuussa edustajakokoukselle. Hallitus koostuu jäsenyhdistysten syysedustajakokouksessa valitsemista edustajista. Hallitukseen kuuluu puheenjohtaja ja kahdeksan jäsentä. Kullakin hallituksen jäsenellä on henkilökohtainen varajäsen. Hallitus valitsee varapuheenjohtajan keskuudestaan. Keskusliiton hallitus on yhdistyksen lakimääräinen edustaja ja toimielin, jonka tehtävänä on huolehtia yhdistyksen asioista. Hallituksen jäsenet löydät täältä.

Toiminnanjohtaja työskentelee hallituksen alaisuudessa ja toimii henkilöstön esimiehenä. Mielenterveysomaisten keskusliitto – FinFamissa työskentelee kahdeksan työntekijää. Henkilökunnan yhteystiedot löydät täältä.

Strategia

Omaisjärjestötyön strategia on koko järjestön yhteinen suunta toiminnalle, ja sitä hyödynnetään niin alueellisessa kuin valtakunnallisessakin omaisjärjestötyössä. Strategia on työstetty koko järjestön yhteistyönä ja päivitetty viimeksi vuonna 2021. Voit tutustus strategiaan Omaisjärjestötyön strategian omilla sivuilla.

Pin It on Pinterest