Valitse sivu

FinFamin tarjoama tuki on tärkeä apu psyykkisesti sairastuneiden läheisille. Miten järjestön toiminta tukee mielenterveysomaisia? Millä tavalla lisääntynyt mielenterveyden oireilu on näkynyt omaistyössä? Tutustu FinFamin Q&A -kysymysten vastauksiin.

Läheisen mielenterveyden ongelmat koskettavat aina koko perhettä ja lähipiiriä. FinFamin toiminta tukee heitä, joilla on huoli läheisen mielenterveydestä tai omasta jaksamisesta sairastuneen rinnalla.

FinFami on ainoa mielenterveysomaisten asioihin, tukeen ja edunvalvontaan erikoistunut järjestö. Miten järjestön toiminta tukee psyykkisesti sairastuneiden läheisiä? Entä millaiset keskustelunaiheet ovat tavanomaisia omaisneuvonnassa? Mm. näihin Q&A -kysymyksiin vastasivat FinFami Etelä-Pohjanmaan, FinFami Uusimaan, Lapin mielenterveysomaiset – FinFamin ja Savon mielenterveysomaiset –  FinFamin työntekijät ja vapaaehtoiset.

1. Mikä on mieleenpainuvin palaute, jonka olet saanut omaistyössä? Mikä tilanne ja keskustelu omaisen kanssa on jäänyt erityisesti mieleesi?

FinFami on tukena silloin, kun omaisen huoli psyykkisesti sairastuneesta läheisestä on suurimmillaan. Omaisilta tulleen palautteen perusteella toimintaa kohdennetaan omaisten tarpeisiin ja toiveisiin sopivaksi. FinFamin tarjoama tuki koetaan tärkeäksi. Omaiset kokivat, että heiltä kuunneltiin vaikealla hetkellä. Tuen avulla he saavat uusia näkökulmia ja välineitä omaan elämään.

”Haluan ilmaista suuret kiitokset! Todella antoisaa!  Tällä hetkellä tuntuu, että ryhmä muutti mielenmaisemaani ja elämääni konkreettisesti!  Juuri tätä tarvitsin, kiitos! ”

”Ilman tätä en olisi jaksanut lähteä aamuisin töihin.”

”Valoa tulvahti uudella näkökulmalla elämään, kun on ihminen, kenen kanssa voi turvallisesti pohtia elämäänsä. Ei vähättelyä, eikä neuvoja, vain tulokulmia ja kuuntelua.”

Omaiset kokivat myös saaneensa FinFami-yhdistyksestä tukea perheen tilanteen selvittämiseksi. 

”Vanhempi pariskunta oli huolissaan keski-ikäisestä pojastaan. Soitimme yhdessä 24/7 puhelimeen, minä puhuin, puhelin kaiuttimella ja pariskunta sai kuunnella ja kommentoida. Olivat erittäin tyytyväisiä.”

2. Minkälaisia kysymyksiä ja teemoja omaisneuvonnassa käsitellään yleensä? Onko nämä asiat muuttuneet koronavirusaikana?

FinFamin omaisneuvonta tukee kaikkia omaisia. Neuvontaan tullaan usein silloin, kun läheisen sairastuminen on tuore asia lähipiirille. Omaisneuvontaan otetaan myös yhteyttä pitkittyneissä omaistilanteissa, kun huoli läheisen psyykkisestä sairaudesta kuormittaa. Omaisia huolestuttaa mm. sairastuneen läheisen käyttäytymiseen ja hoitoon liittyvät kysymykset sekä läheisen sairastumisen vaikutukset omaisten elämään ja esimerkiksi parisuhteeseen.

”Yleinen tuntuma on, ettei omaisneuvontaan tulla aivan kevyellä kynnyksellä, vaan kyse on joko pitkittyneestä tai tuoreesta, mutta pysyvästi muuttuneesta tilanteesta. Jo ihan huoli kuitenkin riittää yhteydenoton perusteeksi ja omaisneuvojamme muistuttaakin aina, että ’ei niin pientä ongelmaa tai niin suurta huolen aihetta, ettetkö voisi tulla juttelemaan’.”

”Paljon yhteydenotoissa näkyy esimerkiksi puolisoiden kiristyneet välit, lapsiperheiden arjen vaikeudet, taloudelliset huolet ja läheisen hoidon riittämättömyys. Omaisten tilanne oman jaksamisen suhteen on hyvin huolestuttava.”

Omaiset kaipaavat tukea omaan arkeen ja jaksamiseensa muuttuneessa tilanteessa. Omaisneuvonnassa kohdataan jokainen omainen yksilönä ja omaisen tilanne käydään läpi hänen toiveidensa mukaan.

”Läheisen psyykkinen sairaus ja muuttunut käytös, riippuvuudet mukaan lukien, ovat yleisiä puheenaiheita. Omaiset pohtivat tapaamisilla omia tulevaisuuteen liittyviä askelmerkkejään, kuten rajojen asettamista, parisuhteen jatkumista tai kuormittavasta tilanteesta johtuen työssä jaksamista.”

”Neuvonnassa kaivataan tukea omaisen arjen pyöritykseen läheisen sairauden aiheuttaman haasteen kanssa. Aluksi omainen keskittyy paljon sairastuneen asioihin, mikä on toki tärkeää kokonaiskuvan rakentamiseen. Siinäkin pikkuhiljaa, pyrimme omaisen jaksamisen ja hänen hyvinvointinsa vahvistamiseen.”

Läheisen psyykkisestä sairaudesta voi olla vaikeaa kertoa ulospäin ja oma tilanne koetaan usein häpeälliseksi. Mielenterveyden häiriöt koskettavat suoraan noin puolta suomalaisista ja välillisesti ne koskettavat jokaista. Omaisneuvonta auttaa usein oman tilanteen käsittelemiseen ja parantaa omaisen hyvinvointia ja ymmärrystä siitä, että hän ei ole tilanteessa yksin.

”Omaisneuvonnassa nousee usein esiin perheen tilanteesta koettu häpeä ja vaikeus puhua siitä edes omalle lähipiirilleen. Kohtaamisista omaiset ovat kokeneet saaneensa muun muassa selkeyttä omaan tilanteeseen sekä uusia voimavaroja. Erityisesti palautteissa tulee esille kohtaamisen ja kuulluksi tulemisen merkitys.”

Vastaajista osa myös kertoi, että korona-aika lisäsi omaisneuvontojen määrää.

”Korona-aikana omaiset ilmaisivat huolta rajoitusten, eivät niinkään viruksen takia. Omaisneuvontojen määrä nousi edellisen vuoden vastaavaan ajanjaksoon verrattuna n. 20 %. Vuositasolla kasvua on ollut tasaisesti aina 2017 lähtien.”

3. Millä tavalla lisääntynyt mielenterveyden oireilu on näkynyt toiminnassanne? Millaiset teemat toistuvat mielenterveysomaisten puheessa? Onko yhteydenottopyyntöjen määrissä tapahtunut tänä vuonna muutosta verrattuna aikaisempiin vuosiin?

Koronavirustilanne on vaikuttanut yhdistysten toimintaan etenkin kesällä 2020. Yhteydenottoja on tullut enemmän kuin yleensä kesäkuukausina. FinFami on kehittänyt ja monipuolistanut omaisille suunnattua tukea myös koronavirustilanteessa.

”Yhteydenottoja tuli kesällä enemmän kuin yleensä tuohon aikaan vuodessa. Omaisten huoli sairastuneista läheisistään on kasvanut. Tuntuu että hoitoa ei ole saatu ja esimerkiksi sairaalapaikkoja ei ole ollut riittävästi.”

”Koettua huolta, pelkoa ja rajoitustoimien aiheuttamaa haittaa on ollut enemmän.  Ahdistuneisuus on lisääntynyt ja ihmiset ovat mielenterveys- ja päihdepalveluissa kertoneet kokemastaan unettomuudesta, epätietoisuudesta ja yksinäisyydestä. Rajoitustoimien vuoksi koettu etäisyys läheisestä sekä huoli terveyden tai kunnon heikentymisestä, saattavat ilmetä myös viivästyneenä huolenkuormana. Omaisten hyvinvoinnin kannalta on merkityksellistä, että läheinen saa tarvitsemaansa hoitoa tai tukipalveluita. Poikkeustilanne heikensi tilannetta ja tämä on varmasti kuormittanut omaisia entisestään.”

”Yhteydenottojen määrissä esimerkiksi omaisneuvontaamme on kevään aikana ollut noin 20 % kasvua.”

”Olemme kehittäneet verkkopalveluja, jolloin meidän ja omaisten yhteydenpito mahdollistuu uusilla tavoilla. Puhelinryhmiä lisättiin ja niiden suosio on koko ajan ollut noususuhdanteessa. Teemoissa oma rooli suhteessa oireilevan sekä ympäristöön nähden toistuu.”

4. Miten yhdistyksenne vertaisten ja kokemustoimijoiden antama tuki auttaa muita omaisia? Millä tavoin vapaaehtois- ja vertaistoiminta on muuttunut tämän vuoden aikana? 

Vertaisten tarjoama tuki pohjautuu samanlaiseen kokemuspohjaan ja sen merkitys on korvaamatonta. Vertaistapaamisten määrässä on myös viime aikoina tapahtunut kasvua.

”Vertaistapaamisten ja vertaispuhelujen määrä on kasvanut. Tarvetta vertaistuelle on, mutta perinteinen kasvokkain tapahtuva toiminta ei tunnu omaisista turvalliselta. Täytyy olla vaihtoehtoisia tapoja.”

”Meillä toteutuu noin 100 vapaaehtoistehtävää vuosittain ja etenkin vapaaehtoisten ryhmänohjaajien panos on merkittävä. Meille vapaaehtoiset ovat timantteja ja tärkeitä vaikka eivät aktiivisesti aina suorittaisi jotain. Tämä konkretisoitui etenkin tiiviinä yhteydenpitona korona-aikana, kun vapaaehtoistoiminta oli tauolla.” 

”Kuluneen kevään aikana olemme saaneet poikkeuksellisen paljon yhteydenottoja vapaaehtoistehtävistämme kiinnostuneilta.”

”Vapaaehtoinen kokemusasiantuntija on siirtynyt mukaan puhelinryhmiin, eli uusia toimintakenttiä heilläkin. Vertaisten tuki on korvaamatonta. En ole yksin vaan tässä on toinen samanlaisella kokemuspohjalla.”

”Joskus käynti yhden kerran, kun saa purkaa omia olojaan, auttaa. Omainen huomaa, ettei ole yksin. Kokee kuuluvansa johonkin ryhmään.”

5. Jos voisit nostaa esiin yhden vahvuuden tai asian, joka FinFamin toiminnassa on erityisen hyvää, mikä se olisi?

FinFami on tehnyt vuosikymmeniä pitkäjänteisesti työtä mielenterveysomaisten hyvinvoinnin vahvistamiseksi ja mielenterveyden sairauksiin liittyvän stigman vähentämiseksi. Muun muassa omaisneuvonnan ja vertaistuen avulla on lisätty mielenterveysomaisten hyvinvointia sekä vähennetty tilanteen kuormittavuutta ja näin ehkäisty ongelmien syvenemistä. Myös tieto mielenterveysomaisten arkeen vaikuttavista tekijöistä ja heille suunnatuista palveluista on ollut monelle merkittävä rohkaisu avun hakemiseen.

Koronapandemian alkaessa FinFami reagoi nopeasti muuttuneeseen tilanteeseen. Toimintaa siirrettiin toteuttavaksi myös etänä ja verkossa. Muuttuneessakin tilanteessa on tärkeä varmistaa, että kukaan ei jää huoliensa kanssa yksin.

”Erityinen kohderyhmä (mielenterveysomaiset), joka ei ole muilla toimijoilla ensisijaisena. Toiminnan joustavuus, huomioidaan perheitä kokonaisuutena. Ja toimitaan ketterästi!”

”Kohderyhmän heterogeenisyys ja laajuus haastaa meitä jatkuvasti tarkkailemaan oman toimintamme katvealueita sekä kehittämään toimintaamme kestävin ja kustannustehokkain keinoin. Arvostan sitä, kuinka etenkin kevään aikana FinFami-verkoston kesken on saatu paljon uudenlaista toimintaa aikaan yhdistämällä voimavaroja ja rohkaistumalla entistä enemmän myös ajasta ja paikasta riippumattomien toimintojen mahdollistamiseen. Yhdessä olemme toisillemme enemmän. Erityisen hyvää FinFami-toiminnassa meille kaikille onkin: et jää yksin.”

”Aktiivinen vaikuttaminen valtakunnan tasolla ja osaamisen, tiedon ja taidon jakaminen jäsenyhdistysten kesken.”

”Sitoutuneisuus ammattitaidolla omaistyöhön sen vaatimalla volyymillä, huomaamme, huomioimme ja teemme.”

Lisätiedot ja yhteydenotot

Jaana Humalto
Jaana Humalto

Asiantuntija, järjestö- ja henkilöstöasiat

p. 045 860 9343
j[email protected]

Pin It on Pinterest