Valitse sivu

Työhyvinvointi on kaikkien asia

Hyvä työilmapiiri on meidän kaikkien asia. Hyvinvoivassa työyhteisössä työhön sitoutuminen kasvaa ja sairauspoissaolot vähenevät. Työhyvinvoinnin kehittämiseen voi vaikuttaa meistä jokainen.  Tältä työhyvinvoinnin sivustolta löydät työhyvinvointiin ja mielenterveysomaishoitajamyönteisen työelämän ja työpaikan rakentamiseen liittyviä vinkkejä. Osa materiaaleista löytyy myös ruotsiksi ja niitä voi ladata maksutta. Materiaalikokonaisuuksia voi hyödyntää esimerkiksi osana työpaikan työhyvinvointityötä, lisätiedon lähteenä,  tai ottaa ne osaksi työyhteisön toimistopalavereita tai kehittämispäiviä. Antoisi hetkiä omaishoitajamyönteisen työpaikan ja työhyvinvoinnin kehittämisessä!

”Mielenterveysomaisilla on oikeus työelämän joustoihin. Työelämän joustoilla turvataan se, että työntekijä voi tarvittaessa tehdä joustavasti esimerkiksi lyhyempää työaikaa tai etätyötä omaistilanteen takia. Työn joustot ja avoin keskustelukulttuuri esimiehen ja työntekijän välillä tukevat omaisen jaksamista.” – FinFamin kokemustoimija 

Mielenterveysomaiset ja -omaishoitajat ansaitsevat työelämän

Kuka on mielenterveysomainen tai -omaishoitaja?

Mielenterveysomainen on henkilö, jonka läheisellä on mielenterveyden häiriö. Omaisen sairastuneella läheisellä voi olla mielenterveyden sairauden lisäksi päihdeongelma. Omainen voi olla kuka vain: perheenjäsen, lapsi, vanhempi, isovanhempi, sisarus, sukulainen, ystävä, naapuri tai esimerkiksi kollega. Pelkkä huoli läheisen mielenterveydestä riittää.

Omaishoitaja on omainen, joka huolehtii psyykkisestä sairastuneesta läheisestään. Tarjottava apu voi kohdentua yhteen asiaan tai se voi olla kokonaisvaltaista arjen tukemista. Apu voi olla esimerkiksi kodinhoitoa, rahankäytön tukemista, sosiaalisten suhteiden ylläpitämistä, tarvittaessa tavoitettavissa olemista, ruokailussa tukemista, hoidon järjestämistä tai lääkkeistä huolehtimista. Perheenjäsenen psyykkinen sairaus sitoo läheisen usein jatkuvaan hoito- ja valvontavastuuseen. Omaishoitajat voivat toimia etä- tai lähiomaishoitajina, virallisina omaishoidontukea saavina omaishoitajina tai epävirallisina (tuen ulkopuolella) olevina omaishoitajina, joita useat mielenterveysomaishoitajat ovat. Etäomaishoitaja on omainen, joka ei asu samassa taloudessa sairastuneen läheisen kanssa. Omaishoitajuuden tulisi olla oma valinta, eikä käytännön sanelema pakko. Mielenterveysomaishoitaja joutuu rooliin usein tahtomattaan tai käytännön saneleman pakon takia, koska muualta saatavaa apua ei ole saatavilla läheiselle.

Virallisella omaishoitajalla tarkoitetaan omaishoidon lain mukaan hoidettavan omaista tai muuta hoidettavalle läheistä henkilöä, joka on tehnyt omaishoitosopimuksen. Omaishoitosopimuksen tehnyt omaishoitaja on oikeutettu mm. lakisääteisiin, kuukausittaisiin vapaapäiviin. Omaishoitaja voi olla lähi- tai etäomaishoitaja. Oulun seudun omaishoitajien mukaan etäomaishoitaja on ”henkilö, joka auttaa tai pitää huolta etänä läheisestään, joka sairaudesta, vammaisuudesta tai muusta erityisestä hoivan tarpeesta johtuen ei selviydy arjestaan omatoimisesti.” 

Raskas elämäntilanne vaikuttaa omaisen hyvinvointiin. Jos emme pidä huolta omaishoitajista ja mahdollista heitä tukevia asioita, hoidossa on sairastuneen lisäksi omainen. Omaisen ja omaishoitajan jaksamista tukevat läheisen hyvään hoitoon liittyvien asioiden lisäksi mahdollisuus omaan elämään, uraan sekä omaishoidon ja työn yhteensovittamiseen. Lisätietoa omaisena tai omaihoitajana olemisesta voi lukea esimerkiksi Ensitietoa omaiselle -oppaasta. 

” Yhteiskunnalla tulisi olla selkeä toimintatapa siihen, että virallisen omaishoitajan statuksen ja siihen liittyvät palvelut on mahdollista saada yhdenvertaisesti hoidettavan psyykkisesten – tai somaattisten sairauksien takia.”

Mistä omainen saa tukea?

FinFami-yhdistykset tarjoavat tietoa, tukea ja neuvontaa mielenterveyskuntoutujien omaisille. Yhdistykset tarjoavat voimauttavia vertaistukiryhmiä, verkkoluentoja, materiaaleja ja mm. maksutonta omaisneuvontaa omaisille matalalla kynnyksellä. Jos huoli läheisen mielenterveydestä kuormittaa, ota yhteyttä yhdistyksiin. 

Miksi työn ja omaishoitajuuden rakenteita kannattaa miettiä työpaikoilla?

 • Mielenterveyden häiriöt koskettavat jossain elämän vaiheessa suoraan noin puolta suomalaisista. Välillisesti ne koskettavat jokaista.
 • Noin 700 000 suomalaisista huolehtii sairastuneesta läheisestään ansiotyön ohessa. Omaishoito ja ansiotyö tulee voida sovittaa yhteen.
 • Omaishoitajat ovat työntekijöitä ja tehtävään palkattuja ammattilaisia kuten muut työntekijät. Heidän työhyvinvoinnistaan tulee pitää huolta ja työpaikan rakenteiden pitäisi mahdollistaa se.
 • Monelle ansiotyössä olevalle omaishoitajalle mahdollisuus käydä töissä on tärkeää.
 • Kaikki sairastunutta läheistään hoivaavat tarvitsevat tukea ja omaa aikaa. Omaa aikaa on myös itselle mielenkiintoinen ura ja siinä kehittymisen mahdollisuudet.
 • Jos emme pidä huolta mielenterveysomaishoitajista, hoidossa on sairastuneen lisäksi omainen.
 • Perheenjäsenen psyykkinen sairaus sitoo läheisen usein jatkuvaan hoitoja valvontavastuuseen. Raskas elämäntilanne vaikuttaa hyvinvointiin. Monelle omaisille mahdollisuus uraan on ensiarvoisen tärkeää. Työjoustot tukevat työn ja omaishoitajuuden yhteensovittamista.
 • Työelämäjoustojen kehittäminen on kannattavaa sekä työntekijän että työnantajan näkökulmasta. Joustojen avulla työnantaja saa pidettyä ammattitaitoisen työntekijän työssä.  Hyvässä työpaikassa pysytään! Työntekijän näkökulmasta joustot mahdollistavat mielenterveysomaisen tai -omaishoitajan työssä jaksamisen ja urakehityksen. Mielenterveysomainen on ammattilainen omalla alallaan siinä missä kuka tahansa muukin on.

Minkälaisia omaishoitajuutta ja mielenterveysomaisia tukevia joustoja työelämässä voidaan kehittää?

 • Jokaisen elämäntilanne on yksilöllinen. Kysytään avoimesti, kuinka sinä voit ja mikä auttaisi tilanteessasi?
 • Toimiva ja säännöllinen kehityskeskustelu
 • Mahdollisuus lyhyempään työaikaan
 • Mahdollisuus tehdä joustavasti etätöitä ja luoda etätyönkäytäntöjä sopimaan erilaisiin elämäntilanteisiin
 • Työpaikalla voidaan räätälöidä kehityskeskusteluita omaishoitajamyönteiseen suuntaan.
 • Lomien järjestäminen joustavasti sopien. 
 • Vapaan saaminen akuutissa tilanteessa, myös palkallisen. Kehitetään työlainsäädäntöä ja Kelan myöntämiä päivärahakäytäntöjä niin, että mielenterveysomainen voi saada korvausta vapaan ajalta.
 • Työmäärän sopeuttaminen tarvittaessa
 • Ymmärryksen lisääminen erilaisia elämäntilanteita kohtaan.
 • Työpaikalla kannattaa käydä läpi ja työterveyshuollon kanssa yhdessä sopia, miten haastavat tilanteet käsitellään. Kerrotaan rakenteista henkilöstölle.
 • Työpaikalla voidaan miettiä skenaarioita, miten missäkin henkilöstöhallinnon tilanteessa toimitaan.
 • Työpaikalla kannattaa tiedottaa työn joustojen mahdollisuuksista ja avoimesta keskustelukulttuurista osana henkilöstöstrategiaa
 • Työpaikalla voidaan luoda esimerkkejä erilaisten elämäntilanteiden käsittelystä.
 • Voit lukea lisää teemasta FinFamin ”työ- ja omaishoitajuus” -liitteestä. 
 • Omaishoitajaliitto  on koonnut ”Ansiotyö – ja omaishoito” -sivun, josta löydät lisätietoa työjoustoista ja niihin liittyvistä laeista

Videoita ja lehtiä

Arviolta 400 000 suomalaisista huolehtii psyykkisesti sairastuneesta läheisestään. Työelämän joustoilla turvataan se, että työntekijä voi tarvittaessa tehdä joustavasti esimerkiksi lyhyempää työaikaa tai etätyötä omaistilanteen takia. Tutustu kokemustoimija Soilin videoon työelämäjoustoista ja siitä, miten ne auttavat omaista jaksamaan työelämässä.

Labyrintin kansikuva 2/2020

Labyrintti-lehden 2/2020 teemana oli mielenterveys ja työelämä. Lehdestä löydät lisätietoa työelämäjoustoista, jotka helpottavat myös mielenterveysomaishoitajan työssäjaksamista. Lehti käsittelee mielenterveyden teemoja työelämässä ja siitä löydät konkreettisia vinkkejä parantaa mielenterveysomaisten työelämäosallisuutta. Voit lukea lehden maksutta verkossa oheisen kansikuvan takaa.

”Omaishoitajan työssä jaksamista tukee mahdollisuus osa-aikatyöhön tai etätyöhön. Omaishoitajalla tulisi olla myös tarvittaessa mahdollisuus vapaaseen esimerkiksi kriisitilanteissa. Omaisen työssä jaksamista tukee työyhteisön avoimuus  ja ymmärrys erilaisia elämäntilanteita kohtaan. ” – FinFamin kokemustoimija 

Materiaalikokonaisuuksia työhyvinvointiin liittyen

FinFamin kehittämät työhyvinvointimateriaalit on tarkoitettu kaikille teemasta kiinnostuneille. Materiaaleja voi hyödyntää myös omaishoitajamyönteisen työpaikan kehittämisessä, sillä etenkin kehityskeskustelumateriaalissa on huomioitu mielenterveysomaisnäkökulma. Materiaalit auttavat keskittymään työhyvinvointiin ja työssä kehittymiseen työpaikalla. 

Itsensä johtaminen FinFamissa

Materiaalikokonaisuus toimii apuvälineenä itsensä johtamisen kehittämisessä.  Materiaali toimii apuvälineenä työn suunnittelussa, työn tavoitteiden miettimisessä sekä oman työn tuunaamisessa.

 

Ota malli käyttöön

FinFamin kehityskeskustelu

Materiaalikokonaisuus kehityskeskutelukysymyksistä, joita voi hyödyntää sekä virtuaalisissa, että paikan päällä toteutettavissa keskusteluissa.

 

Ota malli käyttöön

Tiimityö FinFamissa

Voit hyödyntää tätä kokonaisuutta työpaikkasi tiimien kehittämisessä tai ottaa tämän materiaalikokonaisuuden apuvälineeksi tiimien perehdytys- tai kehityskeskusteluvaiheissa.

Ota malli käyttöön

Tuunaamalla uutta intoa töihin

FinFamin työn tuunaamisen kokonaisuus sisältää konkreettisia vinkkejä oman työn kehittämiseen ja
työhön liittyvien innostuksen lähteiden löytämiseen.

  

Ota malli käyttöön

Etätyö - FinFamin vinkkejä etätyöskentelyyn

FinFami on kehittänyt materiaaleja etänä toteutettavaan työhön.

 

Ota malli käyttöön

Etätyö ja huoli pandemiasta opas

FinFami on kehittänyt materiaaleja etänä toteutettavaan työhön.

Ota malli käyttöön

Material av arbetsvälbefinnande

Ny entusiasm för arbetet med anpassning

FinFamis helhet för anpassning av arbetet innehåller konkreta tips för att utveckla det egna arbetet och hitta egna inspirationskällor.

  

Ota malli käyttöön

Självledning hos FinFami

Materialet fungerar som hjälpmedel vid planeringen av arbetet, fastställandet av målen för arbetet och anpassningen av det egna arbetet.

 

Ota malli käyttöön

Teamarbete

Du kan använda denna helhet för att utveckla teamverksamheten på din arbetsplats ellersom ett hjälpmedel vid inskolningssamtal eller utvecklingssamtal för teamen.

 

Ota malli käyttöön

”Oma kokemukseni on, että apua saa, mutta itse pitää uskaltaa puhua asiasta.” – FinFamin kokemustoimija

Työhyvinvointiin ja omaishoitoon liittyviä lisätietoja

Muiden tahojen teemaan liittyviä materiaaleja

 

 

”Ne työtehtävät, jotka ovat ajasta ja paikasta riippumattomia, tulee olla mahdollista tehdä työntekijälle sopivana aikana.” -FinFamin kokemustoimija

Pin It on Pinterest